مشخصات فردی و زندگینامه
نام:بشیر
نام خانوادگی:شیر خانی قرا
پست الکترونیک:a-shirkhani@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد